Audyty

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje następujące usługi:


1. Audyt prawny (legal due diligence) - weryfikacja legalności działalności oraz wskazanie prawnych ryzyk związanych z planowanymi przedsięwzięciami. Badanie due diligence jest szczególnie przydatne przed przeprowadzeniem transakcji związanych ze sprzedażą, przejęciem, połączeniem i przekształcaniem spółek. Weryfikacji podlegają m.in.:


♦ dokumenty statutowe i rejestrowe oraz pozostałe dokumenty dotyczące podstaw prowadzonej działalności;

♦ dokumenty wewnątrzkorporacyjne, odnoszące się do struktury i funkcjonowania przedsiębiorstwa;

♦ wcześniej zawarte umowy inwestycyjne oraz powiązania kapitałowe i osobowe;

♦ umowy zawarte z właścicielami, wspólnikami, członkami władz organów przedsiębiorstwa oraz relacje przedsiębiorstwa z wymienionymi podmiotami;

♦ zobowiązania i wierzytelności;

♦ stan zobowiązań podatkowych oraz wpływu przyjętego sposobu rozliczania na ich wysokość w przyszłości;

♦ funkcjonujące w przedsiębiorstwie procedury;

♦ toczące się sprawy sądowe, administracyjne i podatkowe.


2. Audyt bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - testy penetracyjne, testy aplikacyjne, audyt konfiguracji oraz ocenę zgodności z normami oraz obowiązującymi aktami prawnymi. Nasze działania mają na celu zabezpieczenie systemów przed atakami zewnętrznymi i wewnętrznymi mogącymi doprowadzić do utraty danych i w konsekwencji do zaprzestania prowadzenia biznesu. Oferta w szczególności obejmuje:


♦ ocenę bezpieczeństwa systemów WWW;

♦ ocenę bezpieczeństwa punktów styku z sieciami zewnętrznymi (np. Internet);

♦ ocenę bezpieczeństwa poczty elektronicznej;

♦ ocenę bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych;

♦ stałą współpracę w celu osiągnięcia i utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;

♦ przeprowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku podejrzenia przełamania stosowanych zabezpieczeń informatycznych;

♦ inne prace z zakresu bezpieczeństwa IT.


3. Audyt wdrożeniowy – ocena w zakresie bezpieczeństwa wdrażanych systemów teleinformatycznych oraz nadzór w zakresie bezpieczeństwa przy ich wdrażaniu.


4. Audyt i doradztwa w zakresie poprawności przetwarzania danych osobowych przez Klienta.

.
Masz pytanie? Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: kancelaria@krpsc.com.pl .

© Copyright by „Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka” 2016 r.