Specjaliści i Biegli Rewidenci

1. Biegli Rewidenci


Maria Agopsowicz


Biegły Rewident, nr wpisu 10540, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Świadectwo kwalifikacyjne 26103/1 Ministerstwa Finansów do Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych. Dyplom księgowego papierów wartościowych wydany przez KDPW. Z-ca głównego księgowego w Krakowskim Domu Maklerskim S.A. w Krakowie, Główny specjalista w Biurze Maklerskim Banku BPH SA w Krakowie; Główny księgowy spółek prawa handlowego, Członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zintegrowane zarządzanie systemami podatkowymi

udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych, dokonywanie analiz w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych, pomoc w wyborze formy opodatkowania, sporządzanie deklaracji podatkowych, – pełny zakres, doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych, podatkowe aspekty przekształceń spółek prawa handlowego, postępowanie likwidacyjne, upadłościowe i naprawcze,

Sprawozdawczość finansowa

raportowanie finansowe, przegląd systemów księgowych i mechanizmów kontroli wewnętrznej, szkolenia, Pomoc w przygotowaniu różnorodnego raportowania i analiz finansowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych, opracowywanie ekspertyz i opinii z zakresu prawa bilansowego i podatkowego oraz wyceny przedsiębiorstw, nadzór nad pionem usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, Zbudowanie struktury finansowej i administracyjnej od początku funkcjonowania działalności operacyjnej, prowadzenie polityki finansowej spółek, przygotowywanie analiz finansowych, współpraca z firmami audytorskimi i instytucjami finansowymi, głównie bankami w celu pozyskiwania źródeł finansowania bieżącej działalności, sporządzanie bilansu i rachunku wyników

Rozliczenia Funduszy Unijnych

Nadzór nad prawidłowością rozliczania projektów oraz programów finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz programów wspólnotowych.2. Zagadnienia związane z Bezpieczeństwem Systemów Teleinformatycznych


Ekspert ds. Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych;

Ekspert ds. IT, Web development, Graphic designer, Marketing & PR;

Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć;

Ekspert ds. Przestępstw i Nadużyć.

© Copyright by „Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka” 2016 r.