Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka

O nas

O nas

Z jakością mamy do czynienia wtedy, gdy wracają do nas Klienci, nie produkty…

Margaret Thatcher

Kancelarie oferują pełną obsługę prawną firm oraz osób fizycznych z zachowaniem zasad:

 • profesjonalizmu,
 • znajomości biznesu,
 • doświadczenia,
 • umiejętnościami praktycznego doradztwa prawnego,
 • umiejętnościami dobrej komunikacji.

Adwokaci, Radcowie prawni, Aplikanci i Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenia związane z obsługą prawną firm oraz osób fizycznych.

Posiadamy unikatowe rozwiązanie na rynku „Zdalny dostęp do dokumentów Klienta” przechowywanych na dedykowanym serwerze w Kancelarii umożliwiające Klientowi zdalny dostęp do dokumentów, które są związane z obsługą prawną Klienta (opinie prawne, porady prawne, wzory dokumentów, windykacja, orzeczenia sądów, dokumenty komorników itd.). Wyznaczeni pracownicy Klienta uzyskują dostęp on-line, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu do dokumentów z określonym poziomem dostępu.

Posiadamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nasz kapitał ludzki pozwala kompleksowo świadczyć usługi z zakresu szeroko rozumianego doradztwa prawnego, jak i zagadnień informatycznych.

Oferta

Oferta

Jesteśmy elastycznym partnerem do rozmów. Do każdego zlecenia, podchodzimy z profesjonalizmem, każde traktujemy jako indywidualne wyzwanie. Profesjonalizm wykonania to nasz pasja. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

W ramach obsługi prawnej zapewniamy fachowość oraz dyspozycyjność, co do miejsca i terminów świadczenia usług, ograniczoną jedynie czasem niezbędnym dla odpowiedniego opracowania zagadnienia prawnego i przygotowania niezbędnej dokumentacji. Dokumenty przygotowujemy na życzenie Klienta w formie papierowej lub elektronicznej, a świadczenie pomocy prawnej jest oferowane w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Kancelarie w ramach swojej działalności oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania projektów dokumentów i aktów prawnych, w oparciu o założenia przedstawione przez Klienta i obowiązujące przepisy prawa, opiniowanie i weryfikowanie projektów dokumentów przedłożonych przez kontrahentów Klienta,
 • przeprowadzenia fuzji i przejęcia przedsiębiorstw,
 • sporządzania opinii prawnych z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego, aktualnego orzecznictwa sądowego oraz doktryny prawnej,
 • reprezentowania Klientów wobec kontrahentów, udział w negocjacjach, udział w kształtowaniu treści kontraktów,
 • reprezentowania Klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych,
 • prowadzenia windykacji wymagalnych należności Klientów, obejmujące zarówno prowadzenie windykacji przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, dochodzenie roszczeń przed sądami oraz dochodzenie roszczeń przed organami egzekucyjnymi,
 • prowadzenia szkoleń w zakresie aspektów prawnych działalności Klienta,
 • prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz wewnętrznych dochodzeń na zlecenie Klienta – zwłaszcza w przypadku straty finansowej lub podejrzenia nieuczciwych działań pracowników lub kontrahentów Klienta,
 • opracowywania rozwiązań ograniczających ryzyko operacyjne związane z działalnością Klienta, w szczególności ryzyko strat finansowych powstałych w wyniku nieuczciwych działań pracowników i kontrahentów Klienta,
 • opracowywania rozwiązań związanych z zagadnieniami Compliance w zakresie informacji poufnych i zgodności przestrzegania przepisów w podmiotach gospodarczych,
 • opracowywania rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem wprowadzenia do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 • opracowywania rozwiązań związanych z zarządzaniem ciągłością prowadzenia biznesu Business Continuity Management, związanych z działalnością Klienta,
 • audytu i doradztwa w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw – w szczególności narażenia na straty powstałe w wyniku nieuczciwych działań pracowników lub kontrahentów,
 • audyt wdrożeniowy – ocena w zakresie bezpieczeństwa wdrażanych systemów teleinformatycznych, oraz nadzór w zakresie bezpieczeństwa przy ich wdrażaniu,
 • audyt bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych obejmujący testy penetracyjne, testy aplikacyjne, audyt konfiguracji oraz ocenę zgodności z normami oraz obowiązującymi aktami prawnymi,
 • doradztwa w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w szczególności dotyczącego zabezpieczenia systemów przed atakami zewnętrznymi i wewnętrznymi mogącymi doprowadzić do utraty danych i w konsekwencji do zaprzestania prowadzenia biznesu,
 • przeprowadzania postępowań wyjaśniających w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
 • audytu i doradztwa w zakresie poprawności przetwarzania danych osobowych przez Klienta,
 • bieżącej pomocy prawnej, informacji o zmianach legislacyjnych mających istotne znaczenie z punktu widzenia działalności gospodarczej Klienta, porady prawne w ramach kontaktów osobistych, telefonicznych, e-mailowych.

Oferta w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w szczególności dotyczy:

 • oceny bezpieczeństwa systemów WWW,
 • oceny bezpieczeństwa punktów styku z sieciami zewnętrznymi (np. Internet),
 • oceny bezpieczeństwa poczty elektronicznej,
 • ocena bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych,
 • audytu wdrożeniowego,
 • stałej współpracy w celu osiągnięcia i utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
 • przeprowadzania postępowań wyjaśniających w przypadku podejrzenia przełamania stosowanych zabezpieczeń informatycznych,
 • innych prac z zakresu bezpieczeństwa IT.

Pobierz gotową wersję do druku:

Zespół

Zespół

Oddajemy do Państwa dyspozycji nasz unikalny bank wiedzy. Każdy z naszych pracowników, to specjalista w swojej dziedzinie. Posiadamy w swoich szeregach ludzi, którzy idealnie przekładają wiedzę teoretyczną na praktykę. To profesjonaliści. Pełne informacje w ofercie.

Kancelarię tworzą

 • Radcowie Prawni
 • Adwokaci
 • Prawnicy
 • Biegli Rewidenci
 • Tłumacze język angielski
 • Kancelaria, prawnicy, aplikanci, eksperci ds. nadużyć gospodarczych

 

Poznaj nasz zespół

Piotr Krajewski

Założyciel Kancelarii – Piotr Krajewski

piotr.krajewski@krpsc.com.pl

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, byłym pracownikiem Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście w Krakowie. Pracował w Krakowski Domu Maklerskim SC.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej szeregu instytucji rynku finansowego i pozafinansowego. Przez wiele lat zajmował się sprawami nadużyć.

Pełnił funkcje Dyrektora Operacyjnego oraz Zastępcy Dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Banku w Banku BPH S.A. w Krakowie. Pełnił funkcje Dyrektora Operacyjnego w Banku Pekao SA. Odpowiadał m.in. za zapewnienie bezpieczeństwa i zgodność funkcjonowania banku z przepisami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych banku oraz przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmowi. Odpowiadał również za zmniejszanie i minimalizację szkód wynikających z przestępstw popełnionych na szkodę banku oraz Klientów banku poprzez nadzór nad prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi przy zachowaniu dobrego imienia instytucji oraz wydawanie wytycznych i zaleceń po przeprowadzonych postępowaniach.

Były Prezes Association of Certified Fraud Examiners Polska.

Jest Ekspertem ds. bezpieczeństwa transakcji elektronicznych Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich.

Ekspert Instytutu Copernicus.

6 marca 2009 r. został odznaczony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich.

Specjalizacje

 • prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i publicznego obrotu papierami wartościowymi,
 • prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz przestępstw finansowych w bankowości i podmiotach gospodarczych,
 • bezpieczeństwo prowadzenia biznesu - projektowanie i opiniowanie rozwiązań ograniczających straty finansowe,
 • przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 • ryzyko operacyjne podmiotów gospodarczych, także instytucji finansowych,
 • zarządzanie ciągłością prowadzenia biznesu, Business Continuity Management,
 • ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań nieuczciwych klientów i pracowników,
 • zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, procedury, rozwiązania, standardy, postępowania wyjaśniające, audyt bezpieczeństwa,
 • zagadnienia związane z Compliance w zakresie informacji poufnych i zgodności przestrzegania przepisów w podmiotach gospodarczych,
 • ochrona danych osobowych i zarządzanie danymi osobowymi w podmiotach gospodarczych,
 • prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego.
 • bardzo dobra znajomość zagadnień IT,
 • język angielski.
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Podejmując zlecenie nasza Kancelaria automatycznie wdraża system "polityki bezpieczeństwa", która ma zapewniać naszym Klientom spokój i pewność, że ich informacje nie wydostaną się na zewnątrz firmy.

Ustawa o radcach prawnych, ustawa o adwokaturze, akty wykonawcze do ustawy oraz akty prawne wydane przez organy samorządu radców prawnych oraz adwokatów wyraźnie i jednoznacznie określają zawód i kompetencje zawodu radcy prawnego oraz adwokat. Każdy nasz pracownik ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze starannością wynikająca z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radców prawnych oraz adwokatów.

Jesteśmy zobligowani do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiemy się w związku z udzielaną pomocą prawną. Informacje przekazane naszej firmie pozostają tylko do naszej wyłącznej dyspozycji. Zapewniamy system bezpieczeństwa informacji. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie i podlega ochronie prawnej. Nasi radcowie prawni i adwokaci posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.

Odpowiedzialność cywilna regulowana jest przez obowiązkowe ubezpieczenie OC od usług prawniczych. Nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych oraz adwokatów sprawują samorządy zawodowe.

Kontakt

Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka

Adres
Kokotów 493, 32 - 002 Węgrzce Wielkie
Adres korespondencyjny
ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków
Tel. kom.
+48 605 610 623
E-mail
kancelaria(at)krpsc.com.pl
sekretariat(at)krpsc.com.pl
NIP
679-11-91-903
REGON
121865350